Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Deze vragen hebben primair betrekking op de KPN BAPI dienstverlening.

Voor vragen over uw softwarepakket dient u contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Meer informatie over digitaal aangeven vindt u op http://www.belastingdienst.nl/. Kies hierbij voor Zakelijk > Aangifte, betalen en toezicht > Digitaal Aangeven, Veiligheidsmaatregelen, Ondertekening met een digitaal certificaat.

 

Vragen over abonneeregistratie


Q: Wat is mijn abonneenummer dat vereist is voor de certificaataanvraag?

A: U ontvangt het KPN BAPI abonneenummer als uw abonneeregistratie met succes is verwerkt. De aanvrager ontvangt dit nummer per email in een PDF bijlage. Het abonneenummer bestaat uit een beginletter B, gevolgd door 7 cijfers.
LET OP: Het abonneenummer is dus NIET gelijk aan het tijdelijke aanvraagnummer (bestaande uit 17 cijfers) dat wordt toegewezen bij het starten van een registratie tot abonnee op de website van KPN BAPI. Het aanvraagnummer is een intern administratief nummer dat KPN gebruikt bij de verwerking van uw abonneeregistratie verzoek.

 


Q: Waarom is abonneeregistratie noodzakelijk?

A: Om een KPN BAPI certificaat aan te kunnen vragen, dient er een klantrelatie te zijn met KPN. Deze relatie wordt vastgelegd door middel van de abonneeregistratie.

 


Q: Ik ben al abonnee bij KPN voor andere diensten. Kan ik daarmee BAPI-certificaten aanvragen, of moet ik mij voor de BAPI dienstverlening opnieuw registeren?

A: Een abonnement voor andere diensten van KPN is niet van toepassing voor het aanvragen van BAPI-certificaten. U dient opnieuw klant te worden voor de BAPI dienstverlening. U kunt zich hiervoor registreren via het registratieformulier op deze website.

 


Q: Wie registreert zich als abonnee bij KPN?

A: De aangever die gebruik wil maken van BAPI Certificaten in de BAPI omgeving van de Belastingdienst, dient zich te registreren bij KPN.

 


Q: Hoe registreer ik mij als abonnee?

A: U kunt zich als KvK-geregistreerde organisatie registreren via het registratieformulier op deze website.

 


Q: Mijn organisatie is niet KvK geregistreerd, kan ik dan KPN BAPI abonnee worden?

A: Indien uw organisatie zich niet kan inschrijven in de KvK omdat u een overheidsorganisatie vertegenwoordigt, dan dient u het fictieve KvK nummer `88888888´ in te vullen in het registratieformulier op deze website..

 


Q: Welke bewijsstukken moet ik als overheidsorganisatie overleggen?

A: In beginsel moet de abonneeorganisatie aantonen dat het bestaat en haar naam juist en volledig op de aanvraag Abonnee staat. Dat kan door een (kopie van een) document te overleggen waaruit blijkt dat de abonneeorganisatie een bestaande organisatie is. Dat kan zijn een wet, een oprichtingsdocument, een algemene maatregel van bestuur (Staatscourant) of iets dergelijks, het kan ook zijn een afdruk uit staatsalmanak, waterschapsalmanak of iets dergelijks.
KPN moet ook kunnen vaststellen dat de bevoegde vertegenwoordiger inderdaad handelingsbevoegd is namens de abonneeorganisatie.

 


Q: Ons bedrijf heeft meerdere vestigingen met elk een eigen KvK nummer. Kan nu iedere vestiging abonnee worden en daarbij meerdere gevolmachtigden opgeven?

A: Ja, iedere KvK geregistreerde organisatie kan zich als abonnee inschrijven. Per abonnee moet men een bevoegd vertegenwoordiger registreren en kan men maximaal twee contactpersonen machtigen. Alleen de bevoegd vertegenwoordiger en de gevolmachtigde contactpersonen die bij KPN zijn geregistreerd, kunnen in een later stadium certificaataanvragen autoriseren.

 


Q: Ons bedrijf heeft één KvK registratie en meerdere vestigingen. Hoe registreer ik mij en hoeveel volmachten kan ik dan opgeven?

A: Abonnee registratie kan alleen voor KvK geregistreerde organisaties. Per abonnee moet men een bevoegd vertegenwoordiger registreren en kan men maximaal twee contactpersonen machtigen. Alleen de bevoegd vertegenwoordiger en de gevolmachtigde contactpersonen die bij KPN zijn geregistreerd, kunnen in een later stadium certificaataanvragen autoriseren voor alle vestigingen in uw bedrijf die een BAPI certificaat nodig hebben.

 


Q: Hoe oud mag het uittreksel van de KvK zijn?

A: Dit mag maximaal 2 maanden oud zijn. Zie ook de voorwaarden, KPN BAPI Certification Practice Statement, paragraaf 3.2.2: De bewijzen die tegelijk met het formulier aangeleverd moeten worden betreffen: voor de bij de Kamer van Koophandel (verder: KvK) geregistreerde organisaties: uittreksel(s) Kamer van Koophandel (download vanaf de website is voldoende), waaruit het bestaan van de organisatie en de juistheid en volledigheid van diens naam blijkt. Dit uittreksel mag maximaal 2 maand oud zijn..

 


Q: Kan ik mijn gegevens wijzigen?

A: U kunt wijzigingen op de ingevoerde gegevens momenteel alleen doorgeven aan de servicedesk, via e-mail: service.kpnbapi@kpn.com

 


Q: Worden mijn gegevens bewaard conform De Wet bescherming persoonsgegevens?

A: De door u ingevoerde gegevens worden bewaard conform De Wet bescherming persoonsgegevens. Zie voor nadere toelichting http://www.kpn.com/privacy.htm.

 


Q: Wat is de geldigheidsduur van mijn registratie als abonnee?

A: Er is geen geldigheidsduur vastgelegd.

 

Vragen over certificaataanvragen


Q: Wat is de Distinguished Name (DName) van mijn BAPI certificaat?

A: De Distinguished Name (Dname) is de unieke aanduiding van de naam van een certificaathouder. Bij een BAPI certificaat bevat dit onder andere de handelsnaam van de organisatie, het KvK nummer, het dossiernummer en de vestigingsplaats.

 


Q: Wanneer wijzigt de Distinguished Name (DName) van mijn BAPI certificaat?

A: Als er gegevens wijzigen die in het certificaat zijn opgenomen leidt dat tot een andere DName. De oorzaak kan zijn een wijziging van de handelsnaam van de organisatie, het KvK nummer, het dossiernummer of de vestigingsplaats.

 


Q: Welke consequenties heeft wijziging van de Distinguished Name (DName) van mijn BAPI certificaat?

A: Op basis van de DName koppelt de Belastingdienst uw BAPI certificaat aan uw ‘postbus’. U moet de nieuwe certificaatgegevens aan de Belastingdienst doorgeven met het ‘Aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst’. Uw softwarepakket ondersteunt het invullen en inzenden van dit aanmeldingsformulier. De Belastingdienst verwerkt deze formulieren en bericht u erover binnen 5 werkdagen na ontvangst. Nadere informatie vindt u op website van de Belastingdienst.

 

Vragen over facturatie


Q: Ik heb een vraag over mijn factuur, waar kan ik met mijn vraag terecht?

A: Alle vragen met betrekking tot facturen kunt u stellen aan onze helpdesk voor de facturatie. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.45 uur
en 16.30 uur op telefoonnummer 0111 – 698563.


Q: Ik krijg een factuur voor mijn KPN BAPI certificaat waarop vermeld staat dat KPN deze facturatie heeft uitbesteed aan X-PACT B.V., klopt dat?

A: Ja, KPN heeft inderdaad de financiële administratie rondom de KPN BAPI certificaten uitbesteed aan X-PACT B.V. gevestigd te Druten en Brouwershaven. X-PACT B.V. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30276356 (zie ook www.x-pact.com).


Q: Wat zijn de officiële bedrijfsgegevens van KPN Corporate Market B.V.?

A: Hieronder vindt u de bedrijfsgegevens van KPN Corporate Market B.V.

Basic Information

Company Legal name KPN Corporate Market B.V.
Registration/Organisation number 52959597
VAT Number NL850684481B01
Vendor Address Teleportboulevard 121
City Amsterdam
Postal Code 1043 EJ

 

Bank Account Information

Name of Bank RBS
Country Netherlands
IBAN NL86RBOS0540305456
SWIFT/BIC RBOSNL2A
Bank Account Number 54.03.05.456
Currency EUR
Betalingstermijn 21 dagen

 


Q: Op het aanvraagformulier voor BAPI certificaten -dat ons softwarepakket genereert- staat dat wij bij ondertekening akkoord gaan met automatische incasso. Tijdens de KPN BAPI abonneeregistratie hebben wij aangegeven niet akkoord te zijn met automatische incasso. Welke informatie gaat KPN gebruiken bij facturatie?

A: KPN zal zich voor de facturatie van de KPN BAPI dienstverlening uitsluitend baseren op de informatie die u in de abonneeregistratie hebt opgegeven. Deze informatie staat op het formulier `Abonneeregistratie KPN BAPI´ zoals eerder door u is ondertekend en al bij KPN bekend is op het moment dat u certificaten aanvraagt. De akkoordverklaring voor incasso bij de certificaataanvraag is nog abusievelijk opgenomen in het formulier dat uw softwarepakket genereert. U kunt die akkoordverklaring verder negeren danwel doorstrepen.

 

Vragen over toepassing BAPI certificaten


Q: Waar vind ik de informatie van de belastingdienst over digitaal aangeven en de verschillende aangifte soorten?

A: Op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl en ga naar `Zakelijk > Aangifte, betalen en toezicht´. Klik vervolgens rechts op het icoon / de banner `BAPI-certificaten vervangen´.

Of zoek op de site van de belastingdienst op `BAPI-certificaten´.


Q: Vanaf 1 januari 2013 zal de Belastingdienst stap voor stap het BAPI-kanaal vervangen door SBR via de Digipoort, voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid. Komt mijn BAPI certificaat hiermee te vervallen?

A: Nee, uw BAPI certificaat komt de komende jaren niet te vervallen.
De invoering van de SBR methode via de Digipoort wordt stapsgewijs geïmplementeerd. Totdat alle aanleveringen van financiële informatie zijn overgegaan naar de Digipoort, blijven het BAPI-kanaal en de Digipoort naast elkaar bestaan.
Voor het BAPI-kanaal kunt u uw KPN BAPI certificaat blijven gebruiken. Voor Digipoort hebt u daarnaast een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.

U heeft een KPN BAPI certificaat nodig voor:

o Aangifte Inkomstenbelasting t/m aangiftejaar 2011
o Aangifte Inkomstenbelasting (IB nietwinst) t/m aangiftejaar 2011
o Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) t/m aangiftejaar 2011
o Aangifte IB/Vpb t/m aangiftejaar 2011
o Aangifte BTW en ICP t/m aangiftejaar 2013
o Verzoek wijziging voorlopige aanslag t/m aangiftejaar 2013
o Toeslagen (zoals huur- en zorgtoeslagen)
o EKA – Elektronische Kopie Aanslag
o Loonheffing aangifte

 

Vragen over buitenlandse organisaties


Q: What are the most important steps in the BAPI Registration process?

A: At the KPN BAPI site under “Registratie” section you need to fill in your email address and verification code (captcha).

After that you get an email with the link to the next step of the registration process. (You need to use the link within 24 hours otherwise it will become invalid).

The next step is to fill in all data of the company you’d like to register as a subscriber of KPN BAPI.

If you finished the registration process you need to print the application and let the authorized person and contact person(s) sign the application.

The authorized person must be registered at the Chamber of Commerce.

We also require valid ID copies of the authorized person and the contact persons (if there are any).

Send the hardcopy application (per post) to

 

Servicepoint

Referentie 109399 spoedprocedure

Postbus 751

2400 AT Alphen aan den Rijn

The Netherlands

 

As soon as KPN receives the application and it’s successfully validated you become a subscriber of KPN BAPI. The process can take 3 to 10 working days.

You get an email with a subscribe number.  With this number you can apply for certificates in your Software package.

A certificate request consists of two parts: digital files (2 emails) and an application form. Digital files get sent automatically by your Software. An application form needs to be signed by the authorized person or a contact person and sent to:

 

Servicepoint

Referentie 109399 spoedprocedure

Postbus 751

2400 AT Alphen aan den Rijn

The Netherlands

 

As soon as KPN receives the application form and it’s successfully validated you will receive an email with your dossier number. The process can take 3 to 10 working days.

With this number you can download your certificates from KPN BAPI site and install them in your software package.

In case if you get a new dossier number (it begins with “12 “) you need to notice it at the Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst). You can download this application (Aanmeldingsformulier voor elektronisch berichtenverkeer met de Belastingdienst) from the site of Dutch Tax and Customs Administration.


Q: Which documents do I have to attach to my Subscriber Registration request (“Abonnee Registratieverzoek”)?

A: Besides a copy of the personal Identification document (passport) of the applicant and optional contact persons, you have to send KPN your business extract from your countries equivalent of the Dutch Trade Register (Chamber of Commerce).

You have to provide us this business extract to give reliable answers to the following questions:
o Does the organization with which KPN wish to do business actually exist?
o Where is the organization located?
o Is the applicant authorized to sign contracts for the organization?

If you have any questions about your specific situation, please contact us by e-mail: service.kpnbapi@kpn.com